fbpx
All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

Winkelwagen

Search here:

Algemene Voorwaarden

1. Definities en Begrippen
1.1 Cliënt: de persoon of personen ten behoeve van wie The Parent Jungle haar diensten verleent.

1.2 The Parent Jungle is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 62542567 levert diensten op het gebied van ouderschap coaching en voorbereiding en begeleiding op kraamtijd en periodes hieromtrent. 

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, producten en overeenkomsten gesloten met The Parent Jungle.

2.2 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.3 The Parent Jungle behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

3. Opdrachtverlening

Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van de samenwerkingsovereenkomst die is uitgebracht door The Parent Jungle en door het voldoen van de factuur. Beide zijn per e-mail verstuurd na het kosteloos en gratis kennismakingsgesprek.

4. Tussentijdse wijziging in de Opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de cliënt, zal The Parent Jungle in overleg de aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meer werk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de cliënt. Cliënt heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

5. Relatie
De cliënt en The Parent Jungle zijn samen verantwoordelijk voor een krachtige onderlinge en gelijkwaardige relatie. Het werken aan de realisatie van de doelen van de cliënt vraagt input en commitment van beide partijen. 

Dit kan de cliënt van de Parent Jungle verwachten: 

  • Deskundige, professionele begeleiding en ondersteuning bij de groei en ontwikkeling van de cliënt
  • The Parent Jungle garandeert ten alle tijde een vertrouwelijke behandeling van de inhoud van de sessies; geen enkele informatie wordt aan derden gegeven tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door de cliënt. Wel houdt The Parent Jungle zich het recht voor om (geanonimiseerd) collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen professionele ontwikkeling (intervisie en supervisie). 
  • The Parent Jungle zal de door haar te leveren diensten en producten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en verkoopbaar stellen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat The Parent Jungle niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel. 

Dit verwacht The Parent Jungle van de cliënt: 

  • Actieve bijdrage aan het eigen ontwikkelproces. Denk hierbij aan eerlijke communicatie, openheid voor feedback en het creëren van tijd en energie voor het behalen van zelf opgestelde doelen.
  • The Parent Jungle geeft geen medische, financiële, juridische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door The Parent Jungle gepresenteerde producten/diensten gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de cliënt.

6. Tarieven, Kosten en Prijzen
6.1 In de offerte of factuur van The Parent Jungle staat duidelijk aangegeven welke tarieven er door The Parent Jungle voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht. 

6.2 Bij de prijzen in de offertes en facturen is duidelijk aangegeven of deze inclusief of exclusief BTW zijn. 

7. Facturering en Betalingsvoorwaarden
7.1 Het honorarium van The Parent Jungle worden door The Parent Jungle steeds door een digitale factuur aan de cliënt in rekening gebracht. 

7.2 Betaling door de cliënt dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

7.3  Na deze vervaldag is de cliënt in verzuim en is zij aan The Parent Jungle over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door The Parent Jungle worden opgeschort, dit zonder dat The Parent Jungle dientengevolge jegens cliënt schadeplichtig kan worden. Bovendien is The Parent Jungle in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

7.4 Is de cliënt in verzuim met betrekking tot de betaling aan The Parent Jungle of schiet de cliënt op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door The Parent Jungle te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de cliënt, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

7.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de factuur verplicht. Indien cliënt in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is The Parent Jungle gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

8. Duur en Afsluiting van de Opdracht
8.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

8.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

9. Tussentijdse Beëindiging van de Opdracht
9.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte of samenwerkingscontract. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

9.2 Indien door de cliënt tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door The Parent Jungle, heeft The Parent Jungle desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

10. Verhindering
Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, behoudt The Parent Jungle zich het recht voor om de sessie volledig in rekening te brengen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 The Parent Jungle is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan cliënt en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens The Parent Jungle geleverde producten en/of diensten.

11.2 Daarnaast is The Parent Jungle nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten of producten, op The Parent Jungle rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

11.3 De coaching, begeleiding en producten van The Parent Jungle zijn geen therapie en niet geschikt om psychische klachten en dieper liggende problemen aan te pakken. De coaching, begeleiding en producten van The Parent Jungle is niet bedoeld en geschikt voor het behandelen van een psychische aandoening. Bij de coaching staat voornamelijk het hier en nu centraal, waarbij de nadruk ligt op het ontdekken van doelen, het vergroten van vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en capaciteiten.

11.4 The Parent Jungle is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de cliënt lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachingssessie. The Parent Jungle is niet verantwoordelijk voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van haar cliënt.

11.5 De aansprakelijkheid van The Parent Jungle is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.6 In afwijking van hetgeen in lid 5 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde factuurbedrag.

12. Klachten
Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij The Parent Jungle. Na kennisname en bespreking van de klacht met de cliënt zal The Parent Jungle zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

13. Ethische Gedragscode NOBCO
The Parent Jungle werkt volgens de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches NOBCO.

14. Auteursrecht
Op alle door The Parent Jungle ontwikkelde documenten en producten rust van rechtswege het auteursrecht.

15. Geheimhouding
The Parent Jungle is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar cliënt is bekend geworden. The Parent Jungle houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar cliënt uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de cliënt zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.